top of page

trosgrunnlag

Vårt trosgrunnlag:

 1. Bibelen er Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje for alle mennesker. (2 Tim 3:16)
   

 2. Det finnes én sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (Matt 3:16-17, Joh 14:9-11, v16-18, v26)
   

 3. Jesus Kristus er Guds sønn og veien, sannheten og livet. (Joh 14:6) Gjennom sitt soneoffer på korset og oppstandelse fra de døde skapte han en ny og levende vei tilbake til Gud. "Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset." (Kol 2:14-15)
   

 4. Jesus sa: "Omvend dere og tro på evangeliet!" (Mark 1:15) For at frelsen som Jesus har tilveiebrakt for menneskeheten skal bli en realitet i et enkeltmenneskes liv, må dette omvende seg fra sin synd og fra sitt hjerte be Gud om tilgivelse for syndene i Jesu navn, for så å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tro i sitt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde. (Rom 10:9-10) Da blir han eller henne født på ny, en ny skapning i Kristus Jesus. (2 Kor 5:17)
   

 5. Dåp i vann markerer Jesu Kristi seier i den troendes liv og overgangen fra det gamle til det nye livet. Dåpen er i seg selv ikke frelsende, men noe som skal etterfølge troen – en handling hvor den troende bekrefter det som allerede har skjedd i hjertet, "en god samvitthets pakt med Gud". (1 Pet 3:21). I dåpen bekjenner vi og identifiserer vi oss med Jesu død, begravelse og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv i Kristus. (Rom 6:3-4). Man begraves naturligvis ikke før man dør. Derfor hører dåp i vann til etter at man har tatt i mot Jesus som sin Herre og Frelser. (Apg 2:41, Apg 8:35-38)
   

 6. Den troende som er døpt, legges til / innlemmes i den lokale menigheten som representerer Kristi legeme. (Apg 2:41) Ingen av oss er kalt til å leve for seg selv. Vi er hverandres lemmer, og Kristus er hode for legemet. (Rom 12:5, Ef 1:22-23)
   

 7. I menigheten istandsettes de troende for å bli sanne Jesu Kristi disipler. Dette er en del av misjonsbefalingen; "idet dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere." (Matt 28:20). Gud har satt ulike tjenestegaver i menigheten for å utruste de troende (Ef 4:11-14).
   

 8. Alle kristne kan bli døpt i Den Hellige Ånd. Da blir man fylt med Guds kraft for å være et Jesu vitne. Et tegn som følger med åndsdåpen er at man taler i nye tunger. (Mark 16:17, Luk 3:16, Apg 2:4, Apg 10:44-46)
   

 9. Helbredelse inngår i Jesu forsoning. (Matt 10:8, Mark 16:18, Luk 4:18, Apg 10:38, Jak 5:14-15). Vi praktiserer derfor bønn for syke.
   

 10. Guds ord sier: "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?" (Rom 8:32). Guds velsignelse berører hele menneskelivet, og Jesus har selv lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. (Matt 6:25-34, Matt 28:20, Mark 10:29-30, Luk 4:18, Apg 10:38, 3 Joh 1:1, Salme 23)
   

 11. Gud har opprettet en evig pakt med Israel, og jødene er hans utvalgte folk (1 Mos 17:7-8, 1 Mos 22:16-18, 5 Mos 7:6). Gud har ikke forkastet jødene, men vil på nytt åpenbare seg for sitt folk. (Esek 36:24-28, Rom 11:1-2, 12, 15, 23, 26)
   

 12. Jesus kommer snart igjen for å dømme levende og døde. (2 Tim 4:1) Vi som tror, og som Jesus kjenner, får være med i Lammets bryllupsmåltid og så være med Herren for alltid. (Matt 24:31, 25:1-13, Joh 6:40, 1 Kor 15:51-54, 1 Tess 4: 15-17, Åp 19:6-9). Jesus skal regjere på jorden i tusen år. (Åp 20:6) Deretter kommer en ny himmel og en ny jord. (Åp 21:1) De som ikke har sitt navn skrevet i livets bok, vil bli dømt til evig fortapelse og kastet i ildsjøen sammen med døden og dødsriket. (Åp 20:14-15)

bottom of page